รู้จักโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

ประวัติ และความเป็นมา

จากหลักฐานที่ปรากฏพบว่า เมื่อเริ่มเป็นแผนกสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2478 ได้ใช้พื้นที่การเรียนที่ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในปี พ.ศ.2482 จึงย้ายไปที่ทุ่งพญาไท ใกล้โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งขณะนั้นสัตวแพทย์เรียน 5 ปี ไม่ปรากฎการเกิดโรงพยาบาล สัตว์เล็กแต่มีดำริว่า จะสร้างขึ้น โดยในปีนั้น Dr. R. P. Jones ได้ถูกยืมตัวมาช่วยการสอนสัตวแพทย์ จนมีสงครามเอเชียบูรพา ในปี พ.ศ.2484 และแผนกได้ไปยืมสถานที่เรียนของ คณะเภสัชศาสตร์ ต่อมาปี พ.ศ.2485 แผนกได้ย้ายสังกัด ไปอยู่กรมแพทยศาสตร์ เลื่อนฐานะเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทำการเรียนการสอนที่จุฬาลงกรณ์ ์มหาวิทยาลัย 2 ปี และที่ราชวิถี 3 ปี จนปี พ.ศ. 2490 ได้รับตึกเรียนคืนและได้มีการเรียนการสอนที่ราชวิถี เช่นเดิมและเกิดโรงพยาบาลสัตว์ขึ้น โดยมี Dr. R. P. Jones ช่วย ดู แลการรักษา จนปี พ.ศ. 2496 บริเวณที่ตั้งของคณะฯที่ราชวิถี ถูกโอบล้อมด้วยศูนย์การแพทย์จึงต้องย้ายคณะฯมาอยู่ที่จุฬาซอย12 (ซอย 62 ปัจจุบัน)และเกิดโรงพยาบาลสัตว์ขึ้นที่นี่ โดยมี Dr. Jones ช่วยดูแลเช่นเดิม จน พ.ศ.2497 คณะสัตวแพทยศาสตร์ถูกย้ายไปสังกัดที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงเกษตร แต่ก็เรียนที่ ถนนอังรีดูนังต์ 3 ปีสุดท้าย จนปี พ.ศ. 2498 หลักสูตรจึงปรับเป็น 6 ปี ในปี พ.ศ. 2502 คณะสัตวแพทยศาสตร์ถูกโอนไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จวบจนปี พ.ศ. 2510 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โอนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ส่วนที่ตั้งอยู่ที่ปทุมวันกลับมาสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2496 จึงเกิดโรงพยาบาลสัตว์เล็กขึ้นแล้ว และรับผิดชอบในส่วนการรักษาสัตว์หลายชนิดทั้งสุนัข แมว รวมทั้งม้า โดยมี Dr. R. P.Jones มาช่วยเป็นที่ปรึกษาและ ดูแลการรักษาสัตว์จนถึงแก่กรรมลงในปี พ.ศ. 2502 และ ศ.น.สพ.เตียง ตันสงวน จึงได้รับมอบหมาย ให้ดูแลกิจการการรักษาสัตว์ต่อมา และได้มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่อมาตามลำดับดังนี้
 • ศ.น.สพ.พูน นิตยสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก (2503 - 2521)
 • รศ.น.สพ.สงคราม เหลืองสุนทร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก (2523 - 2525)
 • รศ.สพ.ญ.รัตนาภรณ์ พรหมาสา รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก (มิ.ย.25 - ก.ย.26)
 • ศ.น.สพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก (ต.ค.26 - ก.ย.30)
 • รศ.สพ.ญ.รัตนาภรณ์ พรหมาสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก (ต.ค.30 - ก.ย.38)
 • รศ.สพ.ญ.ดร.รสมา ภู่สุนทรธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก (ต.ค.39 - ก.ย.41)
 • รศ.น.สพ.ดร.ธงชัย เฉลิมชัยกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก (ต.ค.41 - ก.ย.42)
 • ศ.น.สพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก (ต.ค.42 - ก.ย.48)
 • ศ.น.สพ.อติชาติ พรหมาสา รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก (1 ต.ค.48 - 27 ต.ค.48)
 • ศ.น.สพ.อติชาติ พรหมาสา รองคณบดีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ รพ.สัตว์เล็ก (28 ต.ค.48 - 9 ต.ค.49)
 • รศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา บูรณกาล รองคณบดีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ รพ.สัตว์เล็ก (1 ธ.ค.49 - ปัจจุบัน )
 • ศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา บูรณกาล รองคณบดีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ รพ.สัตว์เล็ก (1 ธ.ค.49 – ก.ย.52 )
 • รศ.สพ.ญ.ดร.ศิรินทร หยิบโชคอนันต์ รองคณบดีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ รพ.สัตว์เล็ก (1 ต.ค.52 – ธ.ค.55 )
 • อ.น.สพ.สิริพงศ์ เกียรติกิตคุณ รองคณบดีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ รพ.สัตว์เล็ก (1 ม.ค.56 – 30 ก.ย.56 )
 • รศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์ รองคณบดีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ รพ.สัตว์เล็ก (1 ต.ค.56 – ปัจจุบัน )