หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉินและหออภิบาลสัตว์ป่วยวิกฤต

หัวหน้าหน่วย
สพ.ญ.มนิษิน วานิชวัฒนรำลึก
สัตวแพทย์
สพ.ญ.สุวรัตน์ วดีรัตน์
น.สพ.กฤษฎา บุญอร่ามเรือง
สพ.ญ.มนิษิน วานิชวัฒนรำลึก
สพ.ญ.ปัทรัตน์ อัศวเอกสุนทร
น.สพ.ถิรวุฒิ คงตาทราย
สพ.ญ.วรุณทิพย์ บุณยพุทธิกุล
สพ.ญ.วลัยพร เรืองชัยปราการ
น.สพ.เอกราช ธัญพิชชา
สพ.ญ.สุมนวรรณ แจ่มสุวรรณ
สพ.ญ.อรรัมภา ศรีม่วง
สพ.ญ.ศิยานนท์ อาจเอื้อ
สพ.ญ.ภาพิชญ์ แต่เจริญ
สพ.ญ.ณิดา ช่อนาม
อ.น.สพ. ศิราม สุวรรณวิภัช
เวลาทำการ
24 ชั่วโมง

คำบรรยาย

หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉินและหออภิบาลสัตว์ป่วยวิกฤตมีบทบาทในด้านการกู้ชีพสัตว์ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ให้การวินิจฉัยและรักษาเบื้องต้น และประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในโรงพยาบาลเพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาสัตว์ป่วยมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริการ

  • ให้บริการกรณีฉุกเฉิน
  • ดูแลสัตว์ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง