ขั้นตอนการเข้ารักษาสัตว์ป่วย

การทำบัตร
บริการทำบัตร
วันจันทร์ถึงศุกร์
6.00-20.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
เปิดทำการ 7.00-20.00 น.

ติดต่อห้องเวชระเบียน
ชั้น 1 อาคาร 50 ปี

ทำบัตรใหม่

 • เขียนประวัติในใบฟอร์มขอมีเวชระเบียน โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำประวัติใหม่
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่เวชระเบียน รับบัตรคิว และแนะนำท่านให้นำสัตว์ป่วยไปยังหน่วยตรวจโรค
 • ชั่งน้ำหนักสัตว์ป่วยทุกครั้งที่มารับการรักษา
 • กรุณาพาสัตว์ป่วยไปรอยังหน่วยตรวจโรคตามคำแนะนำ
 • รอพบสัตวแพทย์ตามลำดับคิว
 • รับใบนัดหมาย และใบสั่งยา พร้อมยื่นชำระค่าใช้จ่าย
 • รับใบนัดหมาย และใบสั่งยา พร้อมยื่นชำระค่าใช้จ่าย

ค้นประวัติเก่า

 • ยื่นบัตรโรงพยาบาลหรือใบนัดตรวจโรคพร้อมแจ้งอาการ ณ ห้องเวชระเบียน
 • รับบัตรคิว เพื่อทราบลำดับการตรวจ
 • ชั่งน้ำหนักสัตว์ป่วยทุกครั้งที่เข้ามารับการรักษา
 • กรุณาพาสัตว์ป่วยไปรอยังหน่วยตรวจโรคตามคำแนะนำ
 • รอพบสัตวแพทย์ตามลำดับคิว
 • รับใบนัดหมาย และใบสั่งยา พร้อมยื่นชำระค่าใช้จ่าย
 • รอรับยาและตรวจสอบความถูกต้อง